Opći uvjeti poslovanja


POSREDOVANJE ZA NAJAM/ZAKUP
Kada najmodavac/zakupodavac da nalog Agenciji da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine, odn. kada najmoprimac/zakupnik da nalog Agenciji da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu ili kada najmoprimac/zakupnik da nalog agenciji da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup, agenciija će sa njime sklopiti ugovor/nalog o posredovanju.
Obveze Agencije je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu/zakupu, te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA ZA NAJAM/ZAKUP
Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK.
Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca/zakupodavca:
za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika nekretnine.

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP - provizija od najmoprimca/zakupnika:
za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine.

PREMIUM USLUGE
Uslugu naplaćujemo ovisno o odabranoj veličini usluge. Usluga se naplaćuje mjesečno.

POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA
Kada Prodavatelj da nalog Agenciji da posreduje u prodaji njegove nekretnine, Agencija će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Agencija. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):

 • Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla.
 • Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 • Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
 • Omogućiti pregled nekretnina.
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 • Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA
Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK.
Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Agenicija će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 - 10% od dogovorene kupoprodajne cijene + PDV. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od kupca nekretnine.
Agencija zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 10 % kupoprodajne cijene nekretnine + PDV.

POSREDOVANJE ZA KUPCA
Kada kupac da nalog da ga Agencija dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac da nalog Agenciji da posreduje prilikom kupnje nekretnine, Agencija s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama Agencija se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):

 • Predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje.
 • Kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina.
 • U slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
 • Nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
 • Prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine.
 • Upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA
Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK.
Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja kupoprodajnog predugovora.
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Agencija naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 - 10% od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine + PDV. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.
Agencija zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 10% kupoprodajne cijene nekretnine + PDV.